Dil Munir Niazi Poem

Dil Munir Niazi Poem

Dil- man moorakh ki aik na mano-Munir Niazi Poem