Muj main he kuch kami thy kay behtar main un say tha, main shehr main kisi kay barabar nahi raha-Social Poetry Munir Niazi

Muj main he kuch kami thy kay behtar main un say tha, main shehr main kisi kay barabar nahi raha-Social Poetry Munir Niazi

Muj main he kuch kami thy kay behtar main un say tha, main shehr main kisi kay barabar nahi raha-Social Poetry Munir Niazi

Leave a Reply