Jitny kam sachaey hogy utny hogy araesh jab mazmoon say lafz hon zayd samjo ibarat khatm huwy

Jitny kam sachaey hogy utny hogy araesh jab mazmoon say lafz hon zayd samjo ibarat khatm huwy

Jitny kam sachaey hogy utny hogy araesh
jab mazmoon say lafz hon zayd samjo ibarat khatm huwy

Leave a Reply