Gumrahyon ka shikwa na kar ab tu aye munir, tu he tha sab say barh kay yahan rahnuma parast-political poetry Munir Niazi

Gumrahyon ka shikwa na kar ab tu aye munir, tu he tha sab say barh kay yahan rahnuma parast-political poetry Munir Niazi

Gumrahyon ka shikwa na kar ab tu aye munir, tu he tha sab say barh kay yahan rahnuma parast-political poetry Munir Niazi

Leave a Reply