Hamary hal ki khabar wo rakhta tha, sari umar jo anjan dikhaye dia-Munir Niazi Love Poetry

Hamary hal ki khabar wo rakhta tha, sari umar jo anjan dikhaye dia-Munir Niazi Love Poetry

Hamary hal ki khabar wo rakhta tha, sari umar jo anjan dikhaye dia-Munir Niazi Love Poetry

Leave a Reply