Aur sab ky hikayten keh den, bat apny kabhi kahi na gaye-Munir Niazi Love Poetry

Aur sab ky hikayten keh den, bat apny kabhi kahi na gaye-Munir Niazi Love Poetry

Aur sab ky hikayten keh den, bat apny kabhi kahi na gaye-Munir Niazi Love Poetry

Leave a Reply