Neechan di ashnai kolon fez kise nayen paya, kikar te angoor charhaya har gucha zakhmaya

Neechan di ashnai kolon fez kise nayen paya, kikar te angoor charhaya har gucha zakhmaya

Neechan di ashnai kolon fez kise nayen paya,
kikar te angoor charhaya har gucha zakhmaya

Leave a Reply