Phir-is-ke-bad-tumhen-aur-kuch-na-bhaye-ga,-hamaray-chehray-ko-dekho-kitab-rehny-do

Phir is ke bad tumhen aur kuch na bhaye ga, hamaray chehray ko dekho kitab rehny do

Phir is ke bad tumhen aur kuch na bhaye ga,
hamaray chehray ko dekho kitab rehny do

Leave a Reply