Tery jamal say har subha par wazoo lazim har aik shab tery dar par sajood ki paband (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Tery jamal say har subha par wazoo lazim har aik shab tery dar par sajood ki paband (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Tery jamal say har subha par wazoo lazim
har aik shab tery dar par sajood ki paband (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Leave a Reply