Medan wafa darbar nahi yan nam o nasb ki poch kahan (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Medan wafa darbar nahi yan nam o nasb ki poch kahan (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Medan wafa darbar nahi yan nam o nasb ki poch kahan
(Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Leave a Reply