Phulan-da-tu-atar-bana-atran-da-fer-kadh-darya,-darya-wich-fer-raj-ke-naha-Bullah-Shah

Phulan da tu atar bana atran da fer kadh darya, darya wich fer raj ke naha machliyan wangun taryan la, fer wi teri bo ni mukni, pehlay apni main muka

Phulan da tu atar bana atran da fer kadh darya, darya wich fer raj ke naha machliyan wangun taryan la, fer wi teri bo ni mukni, pehlay apni main muka

Leave a Reply