Main shab ka bhi mujrim tha sehr ka bhi gunahgar, logo muj is shehr kay adab sikha do

Main shab ka bhi mujrim tha sehr ka bhi gunahgar, logo muj is shehr kay adab sikha do

Main shab ka bhi mujrim tha sehr ka bhi gunahgar,
logo muj is shehr kay adab sikha do

Leave a Reply