Munsif ho agar tum to kab insaf karo gay, mujrim hain agar ham to saza kyun nahi dety

Munsif ho agar tum to kab insaf karo gay, mujrim hain agar ham to saza kyun nahi dety

Munsif ho agar tum to kab insaf karo gay,
mujrim hain agar ham to saza kyun nahi dety

Leave a Reply