Zamanay ko bura kehtay nahi ham he zamana hain, kay ham jo sayd lagtay hain hamen sayad bhi hon gay-Social Poetry Munir Niazi

Zamanay ko bura kehtay nahi ham he zamana hain, kay ham jo sayd lagtay hain hamen sayad bhi hon gay-Social Poetry Munir Niazi

Zamanay ko bura kehtay nahi ham he zamana hain, kay ham jo sayd lagtay hain hamen sayad bhi hon gay-Social Poetry Munir Niazi

Leave a Reply