Ab aur kya kisy say marasim barhayn ham, ye bhi bohat hy tuj ko agar bhol jayen ham

Ab aur kya kisy say marasim barhayn ham, ye bhi bohat hy tuj ko agar bhol jayen ham

Ab aur kya kisy say marasim barhayn ham,
ye bhi bohat hy tuj ko agar bhol jayen ham

Leave a Reply